Regulamin Fama Residence

1.   Najmujący pokój Gość obiektu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2.   W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.

3.   Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

4.   Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.

5.   Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.

6.   Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelowe.

7.   Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże obiektu. Życzenie przedłużenia pobytu zostanie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.

8.   Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 - program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych. Pobyt można przedłużyć na specjalne życzenie w recepcji.

9.   Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

10.   Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7.00 do 22.00.

11.   Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji.

12.   Przez cały czas pobytu dzieci poniżej 16 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

13.   Za uszkodzenia lub szkody spowodowane przez zwierzęta odpowiada właściciel. Zwierząt nie można zostawiać w pokoju bez opieki.

14.   Na terenie obiektu, w tym - w pokojach i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

15.   Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500zł . Pokój musi być zamknięty na dobę i wywietrzony.

16.   W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

17.   W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

18.   Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

19.   Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń komputerowych.

20.   Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa, w pokojach nie powinno przebywać więcej niż dwie osoby dorosłe i więcej niż dwoje dzieci do 18 roku życia.

21.   Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na kartę.

22.   Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. obiekt ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

23.   Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.

24.   Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

25.   W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia.

26.   Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który:

a.   podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin,

b.   wyrządzając szkodę w mieniu albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, 

c.   w inny sposób zakłócił spokój,

d.   Jest ścigany listem gończym,

e.   Jest oznaczona na nim zaległa płatność.

27.   Personel może odmówić obsłużenia Gościa, który zachowuje się agresywnie lub niekulturalnie, w szczególności gdy narusza nietykalność cielesną, znieważa, pomawia, ubliża lub nachalnie narzuca się innym osobom w jakikolwiek sposób, a także gdy nie posiada stosownego odzienia lub jest nietrzeźwy. Recepcjonista ma prawo odmówić noclegu bez podania przyczyny


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy iż:


Administratorem Państwa danych osobowych jest:

ASL Alexander Lipkowski
ul. Karola Szajnochy 14
85-738 Bydgoszcz

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy o prowadzenie księgowości i usług kadrowo-płacowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Zapraszamy do kontaktu w dogodnej dla Państwa formie

Do zobaczenia w centrum Gdańska